Hur fungerar en solpanel?

November 27, 2023
Hur fungerar en solpanel?
Publicerad  Uppdaterad  

En solpanel, eller solcell, fungerar genom att omvandla solljus direkt till elektricitet genom en process som kallas fotovoltaisk (PV) effekt. Här är en översikt över hur det fungerar:

  1. Ljusabsorption: Solpanelens yta är täckt av fotovoltaiska celler, vanligtvis tillverkade av kisel eller andra halvledarmaterial. När solens ljus träffar dessa celler absorberas fotonerna i ljuset av halvledarmaterialet.

  2. Fotonfrigöring av elektroner: När fotonerna absorberas, släpper de loss elektroner från atomerna i halvledarmaterialet genom en process som kallas fotoelektrisk effekt. Dessa frigjorda elektroner blir då rörliga och skapar en elektrisk ström.

  3. Elektrisk ström: Elektronerna som frigörs rör sig genom materialet och skapar en elektrisk ström i solcellen. Den elektriska strömmen samlas in och dirigeras genom ledande material i solpanelen.

  4. Elektrisk koppling: Solcellerna är kopplade i en specifik konfiguration för att generera den önskade spänningen och strömmen. Solpaneler kan kopplas ihop i moduler för att öka den totala effekten.

  5. Invertering: Den genererade elektriciteten är vanligtvis likström (DC), men de flesta hushåll och enheter använder växelström (AC). Därför används en inverter för att konvertera den genererade likströmmen till växelström.

  6. Anslutning till elsystemet: Den producerade elektriciteten kan antingen användas direkt för att driva elektriska enheter i hemmet eller överföras till elnätet. Om solpanelerna genererar mer ström än vad som förbrukas kan överskottet matas tillbaka in i elnätet, och ägaren kan få ersättning eller krediter från elleverantören.

Det är värt att notera att solpaneler fungerar mest effektivt när de utsätts för direkt solljus och har en vinkel som fångar så mycket ljus som möjligt under dagen. Moln, skugga och andra hinder kan minska effektiviteten hos solpaneler. Solenergi är en förnybar energikälla och bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen och därmed minska de negativa miljöpåverkningarna.

Till våra solpaneler!

Publicerad  Uppdaterad