Citcop påtar sig i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande, att bidra till avhjälpande av fel i varan som beror på material- eller tillverkningsfel. Fel som beror på handhavande eller omständigheter utanför värmepumpens delar, blixtnedslag, strömspikar, andra problem med elnät, mekanisk åverkan etc. omfattas ej. Följdskador såsom skador i byggnad, läckage etc omfattas ej av denna garanti. Följdkostnader såsom elförbrukning omfattas ej och ersättes ej av denna garanti.

Citcops ansvar omfattar inte rätt för köparen att själv eller genom annan i vidare utsträckning än som följer  nedan avhjälpa fel i varan på Citcops bekostnad, kräva prisavdrag, hävning eller skadestånd.

Citcops ansvar omfattar endast fel som uppstår under de för varan avsedda arbetsförhållandena och vid en riktig användning av varan i övrigt. Ansvaret omfattar inte fel som orsakas av omständigheter efter att risken för varan övergått på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll, att varan ej installerats av ett företag med certifierad kylmontör och elinstallatör. Värmepumpens fjärrkontroll batterier eller förbrukningsartiklar såsom filter ingår ej i Citcops garantiåtagande, trasig eller borttappad fjärrkontroll kan ersättas via köp av ny på www.citcop.se. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

Garantin för företag och organisationer gäller endast fel som visar sig inom 1 år från den dag Citcop levererade varan.

– Företag och organisationer erhåller 1 års materialgaranti (i form av reservdel)

– Privatpersoner erhåller 2 års års materialgaranti (i form av reservdel)

– Privatperson erhåller 3-5 års fullgaranti vid köp av värmepump+installation (reservdel+arbete)

OBS: På värmepumpar Panasonic luft/luft lämnar Panasonic 5 års materialgaranti (endast i form av reservdel, gäller inte arbete för byte) på kompressorn till alla kunder.

Tillsammans med installation säljs värmepumpar med 3-5 års fullgaranti. Ersättning täcker resa, arbete och reservdelar enligt rådande ersättningsnivåer. Garantin räknas från datum för linstallation samt att Citcop har beretts tillfälle till att inspektera felet samt till att därefter besluta om lämplig avhjälpningsåtgärd.

För att ett garantiärende skall hanteras, skall detta felanmälas enligt rådande procedur, via Citcop.se. Köparen skall skriftligen till Citcop reklamera fel inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller eljest kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

Vid misstanke om fel så skall värmepumpen stängas av och Citcop skall kontaktas för support, eventuella följdfel pga fortsatt drift vid misstänkt fel täcks ej av garanti.  Reklamationen skall innehålla en utförlig beskrivning av hur felet yttrar sig.

Garantianspråk skall åtföljas av fakturanummer eller kontantkvitto samt uppgifter om när reklamerad vara levererades. Köparen förlorar rätten att göra gällande garantianspråk om han inte skriftligen reklamerar fel inom den tid och på det sätt som bestäms i denna punkt. Sedan Citcop mottagit reklamation och garantianspråk i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande skall Citcop, om felet omfattas av garantin, bära kostnaderna för erforderliga reservdelar och fraktkostnader.

I det fall reklamerad vara, som varit inmonterad i byggnad eller motsvarande har monterats ner eller flyttats från sin ursprungliga installation, förloras rätten gällande garantianspråk.

Reservdelar som kund erhåller debiteras via faktura. Utbytta reservdelar skall returneras till Citcop inom utsatt förfallodatum på fakturan för att kreditering skall ske. Returfraktsedel bifogas med den nya reservdelen och frakten debiteras Citcop. Garanti för reservdel som bevisligen (protokoll) är monterad av för arbetet certifierad installatör är 6 månader efter det att reservdelen är monterad.

Denna garanti omfattar inte varor som säljs ur överskottspartier eller motsvarande.

3-5-års fullgaranti

Gäller endast luft/luft värmepump som är köpt inklusive installation.
Din värmepump är en stor och viktig investering. Som husägare vill du känna dig trygg, även långt efter köpet. När du köper din värmepump med installation får du 3-5-års fullgaranti för din värmepump. Fem år då du kan vara helt lugn. Om något som omfattas av garanti skulle hända är det bara att kontakta oss, så löser vi problemet tillsammans.

Vad innebär garantin?
Fullgarantin innebär att vi åtgärdar alla fel som har uppstått p.g.a. en felaktig produkt eller undermålig installation. Fel som beror på handhavande eller omständigheter utanför värmepumpens delar, blixtnedslag, problem med elnät, mekanisk åverkan etc. omfattas ej. Garantin (5-års) gäller under fem års tid från det apparatens installationsdatum. Du kan utöka denna garanti till sex år, det enda krav för att få detta extra år är att du utför en underhållsservice på din anläggning när den blir 4 år, +- 2 månader efter installation. Detta kan du boka av samma servicetekniker som installerade din anläggning, eller direkt genom oss på Citcop.  Värmepumpens fjärrkontroll ingår ej i Citcops garantiåtagande, trasig eller borttappad fjärrkontroll kan ersättas via köp av ny på www.citcop.se. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

Garantin gäller ENDAST när du beställer din värmepump inklusive installation. Alla våra installationer utförs av behöriga servicetekniker. Citcop har ett rikstäckande servicenät som har lång erfarenhet och som arbetar med marknadens bästa material. Det innebär att du får en professionellt utförd och dokumenterad installation. Det bidrar också till att du får din nya värmepump optimalt intrimmad för dina behov. Därför kan vi också erbjuda dig en garanti utöver de vanliga. En professionellt utförd installation är dessutom ett lagkrav och ett måste för att garantin ska gälla. Värmepumpen skall anslutas till jordfelsbrytare för att garanti ska omfatta fel där kretskort behöver bytas.  

Fullständig trygghet i upp till sex år.
Enligt konsumentköplagen har du som konsument alltid 3 års reklamationsrätt. Utöver denna lagstadgade rätt erbjuder många företag en tilläggsgaranti som innebär att man ersätter kunden för självrisken om problem skulle uppstå. Detta innebär att man som konsument måste kontakta sitt försäkringsbolag för att få ersättning. Det här är inte fallet med Citcops fullgaranti. Med fullgarantin tar du alla eventuella problem direkt med oss, utan krångel och utan omvägar.

Hur gör jag om jag behöver hjälp?
Reklamera här.